Plethe Marocelre

Naše priezviskáPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Milan MajtánNa Slovensku doteraz chýba monografické alebo slovníkové spracovanie priezvisk. Tento stav sa usiluje zmierniť popularizačná monografia M. Majtána Naše priezviská. V úvode sa nachádza stručný prehľad vzniku a vývinu priezvisk od prímen a prídomkov až po dnešné dedičné priezviská, jazyková a gramatická charakteristika i prechyľovanie priezvisk. Autor venuje pozornosť aj rozšíreniu a frekvencii niektorých priezvisk na Slovensku. V druhej časti publikácie sa podrobnejšie uvádzajú najčastejšie priezviská, ktoré sa utvorili z rodných (krstných) mien, z názvov remesiel a zamestnaní, z pomenovaní rodinných a príbuzenských vzťahov, priezviská podľa spoločenského zaradenia, pôvodu a vlastností a charakteristika frekventovaných i menej častých prípon, pomocou ktorých sa slovenské priezviská tvorili. V samostatnej kapitole autor voľnejšie vysvetľuje pôvod niektorých na prvý pohľad možno nepriezračných priezvisk, spôsob výskumu, pomocou ktorého dospel k uvedeným zisteniam, a rôzne zaujímavosti, s ktorými s stretol počas štúdia a skúmania vývinu slovenských priezvisk. Formou slovníka sú spracované priezviská z obce Turzovka. V závere knihy M. Majtán na niekoľkých príkladoch ukazuje, ako sa prostredníctvom genealogického výskumu, štúdiom archívnych materiálov a matrík možno dopracovať k pôvodu daného priezviska.


NDSU výzkumných pracovních míst. Patolog mzdový reddit. Nae priezviská. Milan Majtán Nae priezviská Bratislava Veda vydavatestvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave i Jazykovedný ústav udovita túra SAV 2018.


Priezvisko

NÁZVY OBCÍ NA SLOVENSKU ZA OSTATNÝCH DVESTO ROKOV. Poet hlasov 0 Majtán Milan ISBN 16467 Vydavatestvo VEDA Rok vydania 2018 Poet strán 169 Väzba Mäkká. Třída 6 Sociální vědecké knihy PDF. Mono v nich nájs stopy starích byzantskorímskych vzahov valaskej kolonizácie nemeckého osídovania v západoslovenskej oblasti vplyv chorvátskej kolonizácie husitskobratríckych výprav i tureckých vojenských nájazdov na severe Slovenska vplyv potiny vo východoslovenských oblastiach aj ukrajinského a rusínskeho etnika. Zubní hygienistický mzdový platový georgia 2021. Hanlivé priezvisko sa dá na úrade zmeni za ovea nií poplatok kee nae úrady majú pre takéto prípady pochopenie. Mono v nich nájs stopy starích byzantskorímskych vzahov valaskej kolonizácie nemeckého osídovania v západoslovenskej oblasti vplyv chorvátskej. Mono v nich nájs stopy starích byzantskorímskych vzahov valaskej kolonizácie nemeckého osídovania v západoslovenskej oblasti vplyv chorvátskej kolonizácie husitskobratríckych výprav i tureckých vojenských nájazdov na severe Slovenska vplyv. 196 str Publisher Croatian Academy of Sciences and Arts Year 2019. jednomenná sústava. 1499 1424 . storoia sa situácia pri pomenúvaní osôb zaala výraznejie meni. Kniha Nae priezviská Milan Majtán.

Southern University Dorm Tour.


Knihy v PDF fórum Naše priezviská PDF. Levné elektronické knihy Milan Majtán.

História Priezviska